GUARD SECURITY s.r.o.

Súkromná  bezpečnostná  služba   GUARD SECURITY, s.r.o. so sídlom Korzo Bélu Bartóka č.790, Dunajská Streda, oprávnená prevádzkovať bezpečnostnú a detektívnu službu podľa vydaných licencií Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave PS 001393 a PD 000098 zo dňa 08.12.2010 (viď. prílohy) si  Vám  touto  cestou  dovoľujeme  predložiť ponuku vo veci  zabezpečenia ochrany personálu a budov .